Giấy chứng nhận và công bố sản phẩm

Chứng nhận và công bố sản phẩm 19/07/2023

I - GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số thứ tự Tiêu đề Link xem và download
1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Aojiru Stick Jelly Apple Plus Click để xem
2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Prado Natto Kinase Click để xem
3 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liver Support & Detox Click để xem
4 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mulberry Placenta Click để xem
5 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kefir Lactic Acid  Click để xem
6 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ohki Bareley Grass Powdery Click để xem
7 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Papa Kefir Calcium D Click để xem
8 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Callopeptide - containing food supplement
OTTOPIN Fur seal Maca capsules
Click để xem

II - GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN

Số thứ tự Tiêu đề Link xem và download
1 Đăng ký bản quyền PRADO SPORTS Click để xem
2 Đăng ký bản quyền PRADO NATTO KINASE Click để xem
3 Đăng ký bản quyền vỏ PRADO SPORTS Click để xem
4 Đăng ký bản quyền vỏ PRADO NATTO KINASE Click để xem
icon-messenger
icon-zalo
icon-phone